پنج شنبه, 04 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

ماموریت

ایجاد و توسعه شرکت از طریق سازماندهی یک پیمانکار عمومی  به منظور:
1.    مدیریت پروژه ها(MC)
2.    بهینه سازی خدمات با الویت در بخشهای مهندسی، تأمین و اجرا(EPC)
3.    حضور در پروژه های نفت ، گاز  و پتروشیمی و سایر صنایع در داخل و خارج کشور
4.    بکار گیری منابع و توانائیهای داخلی
5.    ارائه خدمات براساس استاندارد های بین المللی
6.    توسعه فعالیتها بر اساس نیاز بازار