پنج شنبه, 04 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

برنامه ریزی و کنترل پروژه


•    تهیه ساختار شکست فعالیت ها (WBS)
•    تهیه ساختار شکست نیروی انسانی(OBS)
•    تهیه ساختار شکست هزینه (CBS)
•    تهیه درصد  وزنی فعالیت های پروژه(W.F)
•    تخصیص و تسطیح منابع
•    تهیه برنامه زمانبندی فعالیت ها مطابق روش مسیر بحرانی (CPM)
•    تهیه برنامه زمانبندی فعالیت ها مطابق روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها(PERT)
•    تهیه برنامه زمانبندی فعالیت ها مطابق روش گرافیکی ارزیابی و باز نگری پروژه ها(GERT)
•    تهیه برنامه کارگاهی
•    تهیه برنامه های جبرانی جهت فعالیت های به تأخیر افتاده
•    تهیه گزارشات کارکرد ماهیانه، هفتگی و روزانه
•    تهیه گزارشات عملکردی پروژه مطابق روش ارزش کسب شده (EVM)