پنج شنبه, 04 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

مهندسی تامین

1.    برنامه ریزی و زمان بندی خرید
2.    تشخیص اقلام کلیدی زمان بر
3.    شناسایی اولویت ساخت و ساز
4.    آماده سازی بسته های پژوهشی، تجزیه و تحلیل پیشنهاد توضیح فنی و بازرگانی
5.    انتخاب فروشنده
6.    قرار دادن دستور خرید
7.    مدیریت بسته بندی
8.    سرعت بخشیدن
9.    پیشرفت هفتگی
10.    گواهی آزمایش کارخانه
11.    ترخیص کالا
12.    مدیریت نقل و انتقال