پنج شنبه, 04 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

راه اندازی

1.    اماده سازی قبل از راه اندازی
2.    اجرای قبل از راه اندازی
3.    راه اندازی و پیش راه اندازی فعالیتها
4.    راه اندازی، اجرای آزمایشی،  آزمون عملکرد