سه شنبه, 06 مهر 1400
  • pana-bam
  • slideno

ساخت و ساز

1.    مدیریت ساخت
2.    رابط فنی مهندسی-ساخت
3.    مدیریت مصالح
4.    پیمانکاری جزء