سه شنبه, 06 مهر 1400
  • pana-bam
  • slideno

مدیریت پروژه ها و قرارداد ها

1.    مدیریت مهندسی
2.    مدیریت خرید
3.    مدیریت ساخت و نصب
4.    مدیریت کنترل طرح وهزینه
5.    QC،QA