پنج شنبه, 04 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

همکاران خارجی که با آنها همکاری کرده ایم یا تفاهم نامه داشته ایم

 

Anhuni institute

کشور : چین        anhuilogo                               
زمینه فعالیت : اکتشاف نفت و گاز
محدوده خدمات :
برداشت به روش الکتریکی ، برداشت گرانی سنجی ، برداشت مغناطیس سنجی ، پردازش ، تعبیر و تفسیر
نحوه همکاری با ماتریس : امضا تفاهم نامه همکاری به صورت انحصاری

GNG

کشور : روسیه         gnglogo                                                                     
زمینه فعالیت : مطالعات امکان سنجی ، تحقیقات و اکتشاف در بخش نفت و گاز
محدوده خدمات :
 برداشتهای  لرزه ای (دو بعدی و سه بعدی )
برداشتهای غیر لرزه ای (روش الکتریکی، ژئوالکتریک عمیق فرکانسی، مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و ...)
پردازش داده ها
تعبیر و تفسیر
نحوه همکاری با ماتریس : امضا تفاهم نامه همکاری به صورت انحصاری

NMSR

کشور : روسیه       nmsrlogo
زمینه فعالیت : مطالعات امکان سنجی ، تحقیقات و اکتشاف در بخش نفت و گاز
محدوده خدمات :
برداشت به روش الکتریکی ،  ژئو الکتریک عمیق فرکانسی ، پردازش ، تعبیر و تفسیر و مرکز تحقیقات و تولید
نحوه همکاری با ماتریس : امضا تفاهم نامه همکاری به صورت انحصاری

Humble Europe

کشور : انگلیس      humble
زمینه فعالیت : مطالعات و آنالیز های ژئوشیمیایی
محدوده خدمات :
مرکز تحقیقات و تولید
انجام تمامی مطالعات و آنالیزهای ژئوشیمی در بخش ژئوشیمی آلی . این خدمات شامل آنالیزهای مرتبط در بخش فعالیت های نفتی ، تولیدی ، پالایشگاهی ، پتروشیمی و محیط زیست می باشد .
برخی از آنالیزهایی که شرکت هامبل توانایی انجام آن را دارد عبارتند از :
1-آناليز راك اول (Rock Eval)
2-آناليز تعيين انعكاس ويترينيت (Ro%)
3-آناليزجداسازي تركيبات هيدروكربوري(Extraction)
4- آناليزگاز كروماتوگرافي تركيبات اشباع وآروماتيك GC
5-آناليزگازكروماتوگرافي-طيف سنجي جرمي  تركيبات اشباع وآروماتيكGC-MS و GC-MS-MS
6-آناليز ايزوتوپ كربن 13نمونه های سنگ منشاء ونفت
7-آناليز ايزوتوپ كربن 13نمونه های گازی
8-آناليزپيروليز- گاز كروماتوگراف  PY-GC
نحوه همکاری با ماتریس : امضا تفاهم نامه همکاری به صورت انحصاری

Sinopec Shengli

کشور :چین    shengliSinopec Logo
زمینه فعالیت : آزمایشات ژئو شیمیایی
محدوده خدمات:
مرکز تحقیقات وتولید ، انجام تمامی مطالعات و آنالیز های ژئوشیمی آلی ، این خدمات شامل آنالیزهای مرتبط در بخش فعالیت های نفتی ،تولیدی،پالایشگاهی،پتروشیمی و محیط زیستمی باشد.

DDHX

کشور: چین         ddhxlog
محدوده خدمات :
پردازش داده ها
تعبیر و تفسیر
خطوط لوله

CNGS

کشور: چین     cngslogo
زمینه فعالیت : اکتشاف نفت و گاز
محدوده خدمات:
برداشت غیر لرزه ای ( به روش مغناطیس سنجی هوابرد)
پردازش
تعبیر و تفسیر

CTE

کشور : کانادا     ctecologo
زمینه فعالیت: حفاری
محدوده خدمات:
تجهیزات و فناوری سیمانکاری با مسوولیت محدود.  زمینه اصلی فعالیت، تجهیزات سیمانکاری درون چاهی، تخصص در طراحی و ساخت محصولات پرگاری(لوله های جداری) و تجهیزات شناور میباشد. خط تولید همچنین شامل اتصال لوله های جداری، مجرابند سیمانی، طوقه های سیمانکاری مرحله ای،و کلاهک سیمانی پایین رونده  میباشد.

CMGB

کشور : چین       cmgblogo
زمینه فعالیت: اکتشاف نفت و گاز
محدوده  خدمات:
 برداشت غیر لرزه ای
پردازش
تعبیر و تفسیر
زمین شناسی

OIL & GAS Co

کشور : اتریش      
زمینه فعالیت: پیمانکار EPC انرژی و مواد معدنی
محدوده  خدمات:
 مهندسی، ساختمان، نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، مواد معدنی، نیروگاه و پروژه های هیدرو مکانیکی

Vogelbusch


کشور : اتریش      
زمینه فعالیت: بیو کالا
محدوده  خدمات
:
پیش مهندسی
طراحی بسته بندیها
مهندسی تفصیلی
اتوماسیون
تامین جامع